خوش آمدید

ارومیه

سیلوانه

سیلوانه

سیلوانه  

قوشچی

قوشچی

قوشچی      

نوشین شهر

نوشین شهر

نوشین شهر  

بازارچه مرزی سرو

بازارچه مرزی سرو

بازارچه مرزی سرو  

شهر سرو

شهر سرو

شهر سرو  

مسجد اعظم ارومیه

مسجد اعظم ارومیه

مسجد اعظم ارومیه  

سنگ نوشته کِله شین

سنگ نوشته کِله شین

سنگ نوشته کِله شین   

مسجدسردار ارومیه

مسجدسردار ارومیه

مسجدسردار ارومیه  

بنای سه گنبد ارومیه

بنای سه گنبد ارومیه

بنای سه گنبد ارومیه  

کلیسای ننه مریم

کلیسای ننه مریم

کلیسای ننه مریم  

قلعه دم دم ارومیه

قلعه دم دم ارومیه

قلعه دم دم ارومیه  

قلعه اسماعیل آقا (اسماعیل آغا قالاسی)

قلعه اسماعیل آقا (اسماعیل آغا قالاسی)

قلعه اسماعیل آقا (اسماعیل آغا قالاسی)  

كليسای سير ارومیه

كليسای سير ارومیه

كليسای سير ارومیه  

دریاچه مارمیشو ارومیه

دریاچه مارمیشو ارومیه

دریاچه مارمیشو ارومیه  

قلعه کاظم داشی

قلعه کاظم داشی

قلعه کاظم داشی  

بازار تاریخی ارومیه

بازار تاریخی ارومیه

بازار تاریخی ارومیه  

خانه انصاری

خانه انصاری

خانه انصاری  

ساختمان شهرداری ارومیه

ساختمان شهرداری ارومیه

ساختمان شهرداری ارومیه  

مدرسه هدایت ارومیه

مدرسه هدایت ارومیه

مدرسه هدایت ارومیه  

مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع ارومیه