خوش آمدید

ازنا

امامزاده قاسم ازنا

امامزاده قاسم ازنا

در اين بنا اگرچه از كاشيكاری خاص ايلخانی اثری نيست كتيبه كنده كاری شده بر روی در ورودی بقعه و بر حاشيه ضريح ( صندوق قبر ) سالهای 738 و 808 و 850ه.ق. را نشان می دهد.  نوع بنا : زیارتی قدمت : ايلخانان ( تاریخ میلادی : 1256-1353 م )