خوش آمدید

بشرویه

شهر ارسک

شهر ارسک

شهر ارسک

حوض انبار میان ده

حوض انبار میان ده

حوض انبار میان ده  

مسجد جامع میان ده

مسجد جامع میان ده

مسجد جامع میان ده  

پل آب بر ( ترناو )

پل آب بر ( ترناو )

پل آب بر ( ترناو )  

قلعه دختر

قلعه دختر

قلعه دختر  

امامزاده هوگند

امامزاده هوگند

امامزاده هوگند

خانه مستوفی

خانه مستوفی

خانه مستوفی  

رباط اصفاک و نیگنان

رباط اصفاک و نیگنان

رباط اصفاک و نیگنان  

کویر بشرویه

کویر بشرویه

کویر بشرویه  

آسیابهای بشرویه

آسیابهای بشرویه

آسیابهای بشرویه  

مسجد جامع رقه

مسجد جامع رقه

مسجد جامع رقه  

باغ خان

باغ خان

باغ خان  

حسینیه حاج علی اشرف

حسینیه حاج علی اشرف

حسینیه حاج علی اشرف  

موزه خصوصی بشرویه

موزه خصوصی بشرویه

موزه خصوصی بشرویه

روستای نیگنان

روستای نیگنان

روستای نیگنان

بشرویه

بشرویه

بشرویه