خوش آمدید

تاکستان

امامزاده عبدالله

امامزاده عبدالله

امامزاده عبدالله  

قلعه دختر تاکستان

قلعه دختر تاکستان

قلعه‌دختر تاکستان  

بقعه پیر تاکستان

بقعه پیر تاکستان

بقعه پیر تاکستان  

امامزاده ولی

امامزاده ولی

امامزاده ولی  

امامزاده هفت صندوق

امامزاده هفت صندوق

امامزاده هفت صندوق