خوش آمدید

شاهرود

شهر رودیان

شهر رودیان

شهر رودیان  

شهر رودیان

شهر رودیان

شهر رودیان  

یخچال بیارجمند

یخچال بیارجمند

یخچال بیارجمند  

روستای رضا آباد

روستای رضا آباد

روستای رضا آباد  

درانی

درانی

درانی          

روستای قلعه بالا

روستای قلعه بالا

روستای قلعه بالا

بقعه امام زاده شاه محمد زید

بقعه امام زاده شاه محمد زید

بقعه امام زاده شاه محمد زید  

چشمه های معدنی سرخه

چشمه های معدنی سرخه

چشمه های معدنی سرخه  

دق اسماعیل مهلو

دق اسماعیل مهلو

دق اسماعیل  

آبشار و قندیل های یخی آوستا ابرسنج

آبشار و قندیل های یخی آوستا ابرسنج

آبشار و قندیل های یخی آوستا ابرسنج  

تنگه داستان

تنگه داستان

تنگه داستان  

روستاي نگار من

روستاي نگار من

روستاي نگار من  

بازار قدیمی شاهرود

بازار قدیمی شاهرود

بازار قدیمی شاهرود  

آبشار آلوچال

آبشار آلوچال

آبشار آلوچال

منطقه حفاظت شده خارتوران

منطقه حفاظت شده خارتوران

منطقه حفاظت شده خارتوران      

موزه آب شاهرود

موزه آب شاهرود

موزه آب شاهرود  

خانه یغمایی‌ها

خانه یغمایی‌ها

خانه یغمایی‌ها

پارک آبشار

پارک آبشار

پارک آبشار  

جنگل اولنگ

جنگل اولنگ

جنگل اولنگ  

منطقه شکار ممنوع تپال

منطقه شکار ممنوع تپال

منطقه شکار ممنوع تپال