خوش آمدید

طالقان

روستای ایستا

روستای ایستا

روستای ایستا    

آبشار آسکان

آبشار آسکان

آبشار آسکان  

آبشار اورازان

آبشار اورازان

آبشار اورازان  

محوطه باستانی لمبران

محوطه باستانی لمبران

محوطه باستانی لمبران  

سنگ نوشته گردنه عسلک

سنگ نوشته گردنه عسلک

سنگ نوشته گردنه عسلک  

امام زاده هارون جوستان

امام زاده هارون جوستان

امام زاده هارون جوستان    

روستای میر

روستای میر

روستای میر  

دریاچه سد طالقان

دریاچه سد طالقان

دریاچه سد طالقان  

آبشار سوهان

آبشار سوهان

آبشار سوهان  

آبشار کرکبود

آبشار کرکبود

آبشار کرکبود  

حاشیه رودخانه شاهرود

حاشیه رودخانه شاهرود

حاشیه رودخانه شاهرود

حاشیه رودخانه طالقان

حاشیه رودخانه طالقان

حاشیه رودخانه طالقان  

چشمه آبگرم خچیره

چشمه آبگرم خچیره

چشمه آبگرم خچیره  

غار بزج

غار بزج

غار بزج    

غار کله سنگ

غار کله سنگ

غار کله سنگ    

قله کهار

قله کهار

قله کهار  

چشمه گله گیله

چشمه گله گیله

چشمه گله گیله  

قلعه کی قباد

قلعه کی قباد

قلعه کی قباد  

کوه ناز

کوه ناز

کوه ناز  

آبشار اوچان

آبشار اوچان

آبشار اوچان