خوش آمدید

میاندوآب

شهر چهاربرج

شهر چهاربرج

شهر چهاربرج

قلعه بختک

قلعه بختک

قلعه بختک  

داش تپه

داش تپه

داش تپه  

جواهرده میاندوآب

جواهرده میاندوآب

جواهرده میاندوآب  

داس تپه

داس تپه

داش تپه

رودخانه زرینه رود  یا جغتو چای ‏

رودخانه زرینه رود یا جغتو چای ‏

زرینه رود یا جغتو چای

سابقه تاریخی پل میرزا رسول

سابقه تاریخی پل میرزا رسول

پل میرزا رسول

مياندوآب

مياندوآب

شهر مياندوآب ( پیش شماره : 0481 ) ارتفاع از سطح دریا 1314 متر و جمعیت آن 114153 نفر است.