خوش آمدید

میانه

شهر ترکمانچای

شهر ترکمانچای

شهر ترکمانچای  

آقکند

آقکند

آقکند  

خامنه

خامنه

خامنه  

بقعه امامزاده اسماعیل

بقعه امامزاده اسماعیل

بقعه امامزاده اسماعیل  

سدایدوغموش

سدایدوغموش

سدایدوغموش  

روستای توشمانلو

روستای توشمانلو

روستای توشمانلو  

منطقه حفاظت شده کاغذکنان

منطقه حفاظت شده کاغذکنان

منطقه حفاظت شده کاغذکنان  

چشمه سیدلر

چشمه سیدلر

چشمه سیدلر  

مسجد سنگی ترک میانه

مسجد سنگی ترک میانه

مسجد سنگی ترک میانه  

قیز قالاسی (قلعه دختر میانه )

قیز قالاسی (قلعه دختر میانه )

قیز قالاسی (قلعه دختر میانه )  

قیز کورپوسی (پل دختر) میانه

قیز کورپوسی (پل دختر) میانه

قیز کورپوسی (پل دختر) میانه  

قلعه نجفقلی خان

قلعه نجفقلی خان

قلعه نجفقلی خان  

کاروانسرای جمال آباد

کاروانسرای جمال آباد

کاروانسرای جمال آباد  

میانه

میانه

میانه